top of page

Beleidsplan en doelstellingen

 

De doelstellingen van de stichting zijn verwoord in de notariële akte:

 

“De stichting heeft ten doel: het verlenen diakonaal gerichte hulp en steun (financieel en niet-financieel) en bijstand (niet-financieel) aan hen die deze behoeven, het geven van ondersteuning (financieel en niet-financieel) aan personen die actief zijn in Christelijk pastoraal werk en/of Evangelisatie, het verwerven (middels koop, huur of anderszins) van een of meer gebouwen/ruimten, het in stand houden en het beheren daarvan, het in gebruik geven daarvan ten behoeve van activiteiten met een Christelijk karakter, zowel voor eredienst, gebed en woordbediening als voor Christelijk-maatschappelijke activiteiten en ook voor wat met een en ander samenhangt – zoals bijvoorbeeld als woonruimte voor een beheerder en als bedrijfsruimte – en ook alles wat met het vorenstaande verband houdt en daartoe bevordelijk kan zijn.”

 

Uit deze doelstelling vloeit een drietal activiteiten voort, die verband houden met (1) diaconaal gerichte steun, (2) pastoraal gerichte steun en (3) beheer en onderhoud gebouw.

 

De eerste twee activiteiten die gericht zijn op diaconale en pastorale steun beperken zich vrijwel geheel tot het fungeren als doorgeefluik van geld dat tijdens de wekelijkse samenkomsten van de kerkelijke gemeenschap door middel van collectes ingezameld wordt.

 

Enkele malen per jaar wordt aan een aantal geselecteerde doelen geld overgemaakt. De selectie van die doelen vindt plaats op basis van wat er leeft binnen de gemeenschap die het geld opbrengt en op basis van periodieken waarin zendingswerkers berichten over hun werk. De doelen die ondersteund worden alsmede de hoogten van bedragen worden jaarlijks gerapporteerd aan de gemeenschap die het geld opbrengt.

 

Het beheer en onderhoud gebouw berust beleidsmatig bij een vijftal leden van de gemeenschap. Het beleid heeft hier het karakter van instandhouding, waarbij het lange termijn doel is om het gebouw financieel zelf-onderhoudend te laten zijn. Het gebouw bevat naast de ruimtes voor samenkomsten nog een viertal woningen. Het beleid is erop gericht om middels deze woningen in specifieke behoeften te voorzien van studenten en starters. Momenteel (2014) vinden er enkele lange termijn investeringen in de woningen plaats, die volgens prognose moeten leiden tot een situatie dat het hele gebouw in stand gehouden kan worden uit de baten van de verhuur van de woningen. Nu wordt een deel van die kosten nog gedragen door de kerkelijke gemeenschap.

 

Het vermogen van de instelling wordt op enkele bankrekeningen beheerd.

"Terwijl wij zien op Jezus, de overste leidsman en voleinder van het geloof" (Hb12:2)

bottom of page