top of page

Gods reddingsplan

 

 

Beste Lezer,

 

Heeft u al eens nagedacht over de vraag wie God is? Heeft u zich wel eens afgevraagd hoe het onrecht in deze wereld te rijmen is met een rechtvaardige God? Als dat zo is, als uw aandacht al eens eerder getrokken is naar "hogere" dingen, dan willen wij u graag uitnodigen om het volgende eens rustig en aandachtig te lezen. Maar ook als u nog niet eerder over deze dingen hebt nagedacht, willen we u toch uitnodigen om hier eens kennis mee te maken en onderstaande rustig te lezen.

Hieronder vindt u namelijk de basiskennis over Wie God is, over Zijn rechtvaardigheid, maar ook de basiskennis over wie uzelf bent voor God. Als u deze basiskennis een beetje kan begrijpen, dan vallen er al heel veel puzzelstukjes van het leven op zijn plaats. Laten we daarom maar snel beginnen.

Waar het allemaal om gaat
We willen steeds beginnen met een citaat uit de Bijbel. In de Bijbel heeft God Zijn gedachten aan ons gegeven. Lees maar mee, dan kunt u het zelf ontdekken.

1 Joh 5:11-12. "En dit is het getuigenis: dat God ons eeuwig leven heeft gegeven, en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet."

Deze passage zegt ons dat God ons eeuwig leven heeft gegeven in Zijn Zoon, Jezus Christus. Met andere woorden: om eeuwig leven te bezitten moet u Gods Zoon ontvangen. De vraag is: hoe kan een mens de Zoon van God ontvangen?

1. Het probleem van de mens

1.1 Scheiding van God
Jesaja 59:2. "maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort."
Romeinen 5:8. "Maar God bevestigt zijn liefde tot ons hierin, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren."

Volgens Romeinen 5:8 toont God ons Zijn liefde door de dood van Zijn Zoon. Waarom moest Christus voor ons sterven? Omdat de hoge maatstaf in Gods Woord, de Bijbel, alle mensen zondig verklaart. "Zondigen" betekent "het doel missen". De Bijbel zegt: "Want allen hebben gezondigd en komen te kort aan de heerlijkheid (volmaakte heiligheid) van God" (Romeinen 3:23). Met andere woorden: onze zonde scheidt ons van God, die volmaakt heilig is (rechtvaardig), en God moet daarom de zondige mens veroordelen.

Habakuk 1:13a "Gij, die te rein van ogen zijt om het kwaad te zien, en die het onrecht niet kunt aanschouwen …"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 De nutteloosheid van onze werken

De Bijbel leert ons dat geen enkele mate van menselijke goedheid, menselijke werken, menselijke moraal, of religieuze activiteiten, enige aanvaarding bij God kan realiseren of iemand in de hemel kan brengen. De morele mens, de religieuze, de immorele en de niet-religieuze mens zitten allemaal in dezelfde boot. Zij komen allen tekort aan Gods volmaakte rechtvaardigheid. Na de bespreking van de immorele mens, de morele mens en de religieuze mens in Romeinen 1:18 tot 3:8, verklaart de apostel Paulus dat zowel Joden als Grieken onder de zonde zijn, en dat "er geen rechtvaardige is, ook niet één" (Romeinen 3:10). Hieraan kunnen wij de volgende Schriftplaatsen toevoegen:

Efeziërs 2:8-9. "Want uit genade bent u behouden, door het geloof; en dat niet uit u, het is de gave van God; niet op grond van werken, opdat niemand roemt."

Titus 3:5-7. "Hij heeft ons behouden, niet op grond van werken in gerechtigheid, die wij hadden gedaan, maar naar zijn barmhartigheid, door de wassing van de wedergeboorte en de vernieuwing van de Heilige Geest, die Hij rijkelijk over ons heeft uitgestort door Jezus Christus, onze Heiland, opdat wij, door zijn genade gerechtvaardigd, erfgenamen werden naar de hoop van het eeuwige leven."

Romeinen 4:1-5. "Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham, onze voorvader naar het vlees, gevonden heeft? Want als Abraham op grond van werken gerechtvaardigd is, dan heeft hij roem, maar niet bij God. Want wat zegt de Schrift? 'En Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend'. Hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend uit genade, maar als verschuldigd. Maar hem die niet werkt, maar gelooft in Hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid."

Geen enkele mate van menselijke goedheid is zo goed als God. God is volmaakt in rechtvaardigheid. Daarom zegt Habakkuk 1:13 ons dat God geen gemeenschap kan hebben met iemand die niet volmaakt rechtvaardig is. Om dus door God aanvaard te worden moeten wij zo goed zijn als Hij is. Voor God staan wij allen naakt, hulpeloos en hopeloos in onszelf. Geen enkele mate van goede levenswandel kan ons in de hemel brengen of eeuwig leven geven. Wat is dan de oplossing?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Gods oplossing

God is niet enkel volmaakt heilig (iets wat wij nooit zèlf kunnen bereiken, noch door rechtvaardige werken) maar Hij is ook volmaakt in liefde en vol genade en barmhartigheid. Vanwege Zijn liefde en genade heeft Hij ons nooit zonder hoop of zonder oplossing gelaten.

Romeinen 5:8. "Maar God bevestigt zijn liefde tot ons hierin, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren."

Dit is het goede nieuws van de Bijbel, de boodschap van het evangelie. Het is de boodschap van de gave van Gods Zoon, die mens werd (de God-mens) en een zondeloos leven leidde, stierf aan het kruis voor onze zonden en opstond uit het graf, daarmee bewijzend dat Hij Gods Zoon is. Maar Hij werd daarmee ook de plaatsvervanger voor onze dood: de doodstraf die wij moesten ondergaan heeft Hij Zelf gedragen aan het kruis, en zo werden wij vrijgekocht.

Romeinen 1:4. die verklaard is als Gods Zoon in kracht naar de Geest van de heiligheid, door dodenopstanding, Jezus Christus onze Heer."

Romeinen 4:25. "die overgegeven is om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging."

2 Korinthiërs 5:21. "Hem die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem."

1 Petrus 3:18. "Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen; Hij die wel gedood is in het vlees, maar levend gemaakt in de Geest."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hoe ontvangen wij Gods Zoon?

Omwille van wat Jezus Christus voor ons volbracht aan het kruis, zegt de Bijbel: "Wie de Zoon heeft, heeft het leven" (1 Johannes 5:12). Wij kunnen de Zoon, Jezus Christus, als onze Redder ontvangen door persoonlijk geloof, door vertrouwen in de persoon van Christus en Zijn dood voor onze zonden.

Johannes 1:12. "Maar allen die Hem hebben aangenomen, hun gaf Hij het recht kinderen van God te worden, hun die in zijn naam geloven."

Johannes 3:16-18. "Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou oordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Wie in Hem gelooft wordt niet geoordeeld; maar wie niet gelooft is al geoordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God."

Dit betekent dat elk van ons tot God moet komen, op dezelfde manier: (1) als een zondaar die zijn zondigheid erkent, (2) als iemand die beseft dat geen menselijke werken tot ons behoud kunnen leiden, en (3) als volledig op Christus vertrouwend voor ons behoud - op Hem alleen, door geloof alleen.

Als u Christus graag zou ontvangen en op Hem wilt vertrouwen als uw persoonlijke Redder, dan kan u uw geloof in Christus uitdrukken in een eenvoudig gebed waarbij u uw zonden erkent, Zijn vergeving ontvangt en uw geloof op Christus stelt voor uw behoud.

Conclusie
In het begin van dit artikel hadden we u enkele vragen voorgelegd. Weet u ze nog? De eerste was: "Wie is God". De tweede: "Hoe is het onrecht in de wereld te rijmen met zijn rechtvaardigheid?". Van de citaten uit de Bijbel, hierboven genoemd, heeft u al een aardig beeld kunnen vormen over wie God is. U heeft iets geleerd over zijn heiligheid, over zijn liefde en over zijn rechtvaardigheid. En dan begint die tweede vraag zich toch weer op te dringen, de vraag hoe het onrecht in deze wereld te rijmen is met Zijn rechtvaardigheid. Dit is een hele indringende vraag en drukt ons met de neus op de feiten.

Denkt u eens na over de volgende Bijbel citaten:
1 Samuel 2:25. "Wanneer een mens tegen een mens zondigt, zullen de goden [d.w.z. rechters als vertegenwoordigers van God] hem oordelen; maar wanneer een mens tegen de HEERE zondigt, wie zal dan voor hem bidden?"

1 Timotheüs 2:5-6a. "Want er is één God en één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen."

Met andere woorden: voor het onrecht dat wij aanrichten ten opzichte van God (onze zonden) is een advocaat, een middelaar gekomen: de God-Mens Christus Jezus. Hij heeft zichzelf gegeven tot een losprijs voor allen. Voor u geldt: het is slechts een kwestie van tijd. Hoe lang wacht u nog om tot Hem te komen? Wilt u gerechtvaardigd worden door het geloof? Of wacht u tot Gods rechtvaardig oordeel over deze wereld komt? De bijbel zegt: "Want: Nog een heel korte tijd en Hij Die komt, zal komen en niet uitblijven" (Hebreeën 10:37).

De bedoeling
Het doel van dit artikel beste lezer is dat u verstandelijk kunt begrijpen wat u in het geloof moet aannemen. Misschien denkt u wel, ik moet niets, en dat klopt. God geeft ieder mens de vrije keus: u kunt zelf kiezen. Voor eeuwig leven door geloof in Jezus Christus OF om voor eeuwig verloren te gaan.


Wat kiest u?

 

Wilt u meer weten over de bijbel en de Heer Jezus? KIjk eens op www.bijbelcursussen.nl!

Wilt u de bijbel lezen?

- Herziene Statenvertaling (dichtbij de grondtekst)

- Nieuwe Bijbel Vertaling (makkelijk te lezen)

"Terwijl wij zien op Jezus, de overste leidsman en voleinder van het geloof" (Hb12:2)

bottom of page