top of page

Er is hoop - de weg terug!

 

Mensen over de hele wereld kennen Jezus Christus.

Hij geeft hun leven richting en waarde.

Hij herstelt het oorspronkelijke levensdoel.

Hij ALLEEN is de weg terug naar een leven met God dat eeuwig duurt.

 

- Hoe kunt u de dagelijkse leiding en vreugde van God ervaren?

- Hoe kunt u zeker weten dat u eeuwig leven hebt?Op deze vragen wil deze brochure antwoord geven.

 

1. God houdt van u en heeft u geschapen voor een eeuwige relatie met Hem

 

 

 

 

Wie is God?
God is eeuwig: Hij is er altijd geweest en zal er altijd zijn.
God weet alles. Hij kan alles. Hij wordt de Almachtige genoemd. God is rechtvaardig en goed.
God is heilig en barmhartig. Hij is overal aanwezig. God is liefde. 1)

Door Hem geschapen
God heeft alles gemaakt. De hele wereld.
De Bijbel leert dat ook wij mensen door God zijn gemaakt. 2) God wil ons voor eeuwig in relatie - gemeenschap - met Hem laten leven. Dat is ten diepste de zin van het leven. God verheerlijken…in alles Zijn eer op het oog hebben. Hij gaf de mensen de opdracht om voor de aarde te zorgen.
Het leven met Hem is vreugdevol en goed.
In relatie - gemeenschap - met Hem ligt de zin van ons leven. 3)

God heeft de wereld lief
Hij heeft ons als het hoogste van Zijn schepping gemaakt. Hij wil als een Vader voor ons zorgen. God heeft de mensheid lief, zonder voorkeur of onderscheid. 4)

Maar hoe komt het dan, dat
veel mensen God niet kennen en geen
persoonlijke relatie met Hem ervaren?

 

2. Omdat de mens van God is afgedwaald, is de relatie met Hem verbroken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgedwaald
God heeft ons geschapen om Hem te dienen en lief te hebben, maar wij volgden liever onze eigen weg en wilden niet afhankelijk van Hem zijn. 5)

Zonde
Doordat wij van God afdwaalden is het contact met Hem verbroken. Er is geen relatie meer. Dit noemt de Bijbel zonde. Wat is zonde? Opstand tegenover God. Je faalt om Hem lief te hebben boven alles. Het is overtreding van Gods heilige Wet. Zonde heeft ook alles te maken met zelfzucht: je vertroetelt graag je eigen ik. Je eigen 'ik' zit op de troon van je hart. Alles draait om ikke, ikke. Hieruit komt voort dat we Gods geboden en Gods wil overtreden. We leven niet met absolute eerlijkheid, zuivere motieven, liefde en trouw in ons doen en denken, zoals Hij in Zijn geboden vraagt. 6)

Wie hebben gezondigd?
"Allen hebben wij gezondigd en derven (missen) de heerlijkheid van God." 7)

Wat is het gevolg van de zonde?
- We missen het contact met God in ons leven. We kunnen niet meer communiceren met God.
- De Bijbel noemt ons zelfs "dood voor God." 8) Dat betekent dat we voor eeuwig van God gescheiden  zijn. Dat is zeer aangrijpend!
- De Bijbel zegt ook dat de toorn van God - dat is de straf voor de zonde - op alle mensen rust. 9) Zoals wij geboren zijn, liggen wij allemaal al onder het rechtvaardig oordeel van God.

Slecht nieuws
Wat we tot hiertoe hoorden, is slecht nieuws, want Gods toorn rust op alle mensen. Als in die situatie niets verandert, zal uiteindelijk de veroordeling volgen. De Bijbel vertelt ons dat we dan naar de hel zullen gaan. De plaats van straf, pijn en Godverlatenheid. Wat nu?

God Zelf heeft een oplossing gegeven
voor het probleem van de zonde!

 

3. Jezus Christus is Gods antwoord op het probleem van de zonde

 

 

 

 

 

 

 

 

God is heilig
God is heilig. In de Bijbel staat deze heiligheid tegenover onze zondigheid. Bij God wordt geen enkele zonde of onzuiverheid gevonden. Hij is volmaakt. God kan in de zonde niet meegaan. God kan de zonde niet door de vingers zien. "God is te rein van ogen dan dat Hij het kwade zou zien." In Zijn heiligheid kan God de zonde niet ongestraft laten. Dit is geen tegenstelling met Gods liefde. 10)   

Gods antwoord
In Zijn geweldige, oneindige liefde heeft God Zijn enige Zoon naar de aarde gezonden.
"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe." 11)

Wie is Gods Zoon?
Jezus is de Zoon van God. Hij alleen is God en mens in één persoon. 12)
Hij zei, dat Hij zonder zonde was. Anderen getuigden dat dit waar was. 12)
Hij alleen voorspelde Zijn eigen dood en opstanding. 13)
Hij was al eeuwen van te voren aangekondigd. 14)

Hij droeg de straf door in onze plaats te sterven
Jezus Christus stierf voor ons en onze zonden aan het kruis.
"Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen." "Zie het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt." 15) 

Hij overwon de dood
Na de kruisiging werd Hij begraven. Op de derde dag stond Hij weer op. Tegen mensen, die Zijn lichaam zochten, werd gezegd: "Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt." 16) Tal van mensen werden ooggetuigen van het feit dat Hij was opgestaan en gingen het in de wereld rondvertellen. 17)

Jezus is de enige weg naar God
Mensen proberen God te bereiken door goed en keurig te leven, door hun "kerkelijke plichten" na te komen of door de één of andere filosofie te volgen. Maar alleen Jezus is de Weg. Hij zei: "Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij." 18)

Toch is het niet voldoende als we
dit alleen maar weten.

 

4. We moeten Jezus Christus aanvaarden als onze Verlosser en Heer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wedergeboorte
De Bijbel is duidelijk over de mens die zonder God leeft. Er is eigenlijk geen communicatie met God mogelijk, omdat de zondaar dood ligt in zonden en misdaden. Er is krachtens geboorte niemand die God zoekt….tot niet één toe. Daarom is er een nieuwe geboorte in ons leven nodig. Een geboorte van bovenaf. Zonder deze geboorte gaan we onherroepelijk verloren. In de wedergeboorte komt de Heilige Geest in ons hart wonen. Ons lichaam wordt dan een tempel van de Heilige Geest. Gelukkig werkt de Heilige Geest deze geboorte. Vaak heel verrassend. Wedergeboorte heeft volgens Johannes alles te maken een kind van God worden, geloven in Jezus Christus en het aanvaarden van Hem.
Jezus aanvaarden

"Doch allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn . . ." 19)

Vier dingen worden hier genoemd: (1) het aannemen van Jezus; (2) het kind van God worden;  (3) het geloven in Jezus en (4) de wedergeboorte. Zó wordt de relatie met God hersteld. 20)

Wat moeten we doen om Jezus Christus te aanvaarden?
- We zullen moeten erkennen dat we van God zijn afgedwaald. We moeten belijden dat we gezondigd hebben tegenover God.  We mogen God vertellen dat we graag naar Hem terugkeren.
- We moeten erop vertrouwen dat Jezus Christus onze straf in onze plaats heeft gedragen en zo onze Verlosser is geworden. "Jezus Uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart".
- We moeten het verlangen hebben Hem te volgen en te gehoorzamen. 

Verlossing is een gave
"Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme." 21)
Genade betekent: gave, cadeau. Daar hoef je niet voor te betalen of te werken - dat kan zelfs niet. Dan zou het geen gave meer zijn. Gods gave aan ons is: een nieuw leven, d.w.z. een eeuwig leven met Hem; want "de genade die God schenkt is het eeuwige leven." 22)

Alleen door geloof
Geloof betekent vertrouwen. Het is niet: (bijbel)kennis, je best doen of het horen bij een kerkgenootschap. De grote vraag is: wie vertrouwen we voor onze verlossing van de zonde en de straf? Onszelf? Ons goede leven? Dat helpt niets. "Stel uw vertrouwen op de Heere Jezus, en gij zult behouden worden." 23)

Is dit duidelijk?


5. De keuze die u maakt heeft verstrekkende gevolgen in uw leven

 

 

 

 

 

 

 

Verstrekkende gevolgen
Wanneer we Jezus Christus aanvaarden, heeft dat tot gevolg dat Hij:
- voor het verleden al onze zonden vergeeft; 24)
- voor het heden ons kracht, leiding en vreugde wil geven door Zijn Geest, Hij maakt ons tot Gods kinderen; 25)
- voor de toekomst ons de zekerheid wil geven van een eeuwig leven met God. 26)

"Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie aan de Zoon (Jezus) ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op Hem." 27)

Hij nodigt ons uit
"Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven." 28)
En Jezus zei ook: ". . . en wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen." 29)

Twee wegen
Jezus sprak over twee wegen die we kunnen gaan. Er is een brede weg, die mensen heel gemakkelijk volgen, maar die naar het verderf leidt. Er is ook een smalle weg en dat is Hijzelf. Die weg leidt naar het leven. 30) Ieder mens bevindt zich op één van deze beide wegen.

Op welke weg bent u?
Welke weg zou u willen gaan?

Een gebed


Wanneer u Jezus Christus wilt aannemen, kunt u dat God vertellen door te bidden.

Bidden is: spreken met God. God kent uw hart. Hij hecht niet in de eerste plaats waarde aan woorden, maar wel aan wat er in u omgaat.  U zou bijvoorbeeld zó kunnen bidden:

"Hemelse Vader, ik begrijp nu, dat ik mijn eigen weg ben gegaan, en dat ik tegen U gezondigd heb. Ik dank U, dat Uw Zoon Jezus Christus de straf voor de zonde in mijn plaats heeft gedragen. Ik aanvaard Hem als mijn Verlosser en wil Hem volgen als mijn Heer. Verander mij zo, dat ik word, zoals U mij hebben wilt."

Kunt u dit in alle eerlijkheid tegen God zeggen? Zo ja, waarom bidt u dat gebed dan nu niet?

Als u dit gebed van overgave aan God hebt gebeden, dan hebt u het belangrijkste gedaan wat een mens ooit kan doen. Jezus zegt hierover: "Wie gelooft, heeft eeuwig leven." 31)
Als u dit gebed niet kunt bidden, of als u er nog niet zeker van bent, denkt u dan nog eens zorgvuldig na over deze waarheden. U bent tegenover God verantwoordelijk.
Hij verwacht van u een reactie op Zijn liefderijk aanbod van genade.

"Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God." 32)

 

Hoe nu verder?

 

6. Uw relatie met God moet zich nog verdiepen

De beslissing Jezus Christus te aanvaarden als uw Verlosser en Hem te gaan volgen als uw Heiland en Heer, is zo ingrijpend, dat Jezus Zelf dit eens vergeleek met een geboorte, een heel nieuw begin. 33) Wanneer wij Jezus Christus hebben aanvaard worden wij kinderen van God en dan zullen wij ook geestelijk moeten groeien.

Suggesties om u te helpen met uw groei in het geloof
a. Bid elke dag tot God. In de Bijbel moedigt God ons telkens weer aan om vrijmoedig met Hem te praten. We mogen God in onze eigen woorden vertellen wat ons bezighoudt, wat onze verlangens en onze problemen zijn.

b. Lees iedere dag in de Bijbel. De Bijbel - Gods Woord - wordt wel eens het geestelijk voedsel voor de christen genoemd. Het is erg belangrijk dat u dagelijks de Bijbel gaat lezen en bestuderen. Begin bijvoorbeeld met het evangelie zoals dat geschreven is door Johannes.

c. Zoek contact met andere christenen. De Bijbel zegt dat wij onze onderlinge bijeenkomsten niet moeten verzuimen. 34)
Houtblokken branden goed als ze bij elkaar liggen, maar als je een blok apart legt dan dooft het uit. Zo is het ook met uw verhouding tot andere christenen. Zoek zelf die christenen op. Bidt God of Hij christenen op uw weg wil brengen. Ga naar een kerk of geloofsgemeenschap waar Christus centraal staat en Zijn Woord wordt verkondigd. Neem ook deel aan een bidgroep of bijbelgespreksgroep in uw omgeving.

d. Wees een getuige van Christus in woord en daad. Het is voor andere mensen belangrijk de verlossende boodschap van het Evangelie van Jezus Christus te horen, maar het is voor onszelf net zo belangrijk regelmatig te getuigen van de Heer Jezus. Het sterkt ons in onze eigen relatie met God. Onze woorden kunnen echter alleen werkelijke waarde hebben, wanneer ze worden ondersteund door een christelijke levenswandel. Ons leven behoort een leesbare brief te zijn!

e. Vertrouw niet op uw gevoel. Wij moeten niet afgaan op onze gevoelens of emoties. Die kunnen veranderlijk en onbetrouwbaar zijn. We moeten ons vertrouwen stellen op God die altijd Dezelfde blijft en op de beloften van Zijn Woord.

Wanneer we zo leven, zullen we zeker groeien in ons geloof. Dat wil overigens niet zeggen, dat we nooit meer zullen zondigen.


Wat moeten we doen wanneer we toch weer zondigen?

7. Als we gezondigd hebben

De Heilige Geest gaat ons steeds meer laten zien wie de Heer Jezus is maar ook wat onze zonden zijn. Ook zullen we dieper leren verstaan dat ons eigen ik niet deugt. God wil dat wij onze zonden belijden. Als we weer zondigen, dan moeten we beseffen:

We blijven kind van God:  In de eerste plaats is het belangrijk dat we weten dat we kinderen van God blijven, ook als we zondigen. Jezus Christus zei: "Mijn schapen horen naar Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand roven. Wat Mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand Mijns Vaders." 35) Wanneer we wederom geboren zijn, kunnen we nooit meer afvallen van het geloof. Wanneer iemand echter stug in zonden blijft doorleven, zonder de gezindheid zich te bekeren….dan is het de grote vraag of zo iemand werkelijk wederom geboren is.

Zonde breekt af: Zonde is een vernietigende kracht en verstoort onze relatie met God. Wanneer zonde in ons leven binnensluipt, is het gevolg een verstoorde relatie met God en gevoelens van twijfel en onrust, onvrede en verdriet, zelfverwijt en zelfbeklag. 36) Maar: herstel is mogelijk.

God bouwt op: We moeten zo snel mogelijk afstand nemen van de zonde die in ons leven binnenkomt, door die in het gebed aan God te belijden. Zo kunnen we Gods liefde en vergeving blijven ervaren. Als er zonde is:
- Belijd dan die zonde, d.w.z. erken uw schuld en dank God voor de vergeving ervan naar Zijn belofte: "Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid." 37)
- Als er bij die zonde mensen betrokken zijn geweest, belijd het hun dan ook en maak het weer met hen in orde. 38)
- Geef u opnieuw over aan de leiding van Jezus Christus. Keer terug op de weg die God wil dat u zult gaan. 39) 

En nu verder . . . . .


8. Voor verdere studie

Als u nog geen Bijbel hebt, is het verstandig zo spoedig mogelijk een Bijbel te kopen. Bijbels zijn in bijna alle boekhandels te koop. Daarnaast is er materiaal beschikbaar dat u kan helpen bij het bestuderen van de Bijbel.

 

Wilt u meer weten over de bijbel en de Heer Jezus? KIjk eens op www.bijbelcursussen.nl!

 

Tekstverwijzingen

1. Jesaja 40:28; 44:6, Romeinen 11:33-36, Genesis 17:1, Psalm 139:5-12; 145:17, 1 Johannes 4:8

2. Genesis 1:27

3. Johannes 10:10b; 17:3

4. 1 Johannes 4:8-10

5. Jesaja 53:6; 59:2, Romeinen 1: 18-32

6. Micha 6:8, Mattheüs 5:17-48

7. Romeinen 3:23

8. Efeziërs 2:1-3

9. Johannes 3:36, Romeinen 2:5-8

10. Habakuk 1:13; Jesaja 6:5; Jesaja 40:25; 1 Petrus 1:15

11. Johannes 3:16

12. Johannes 1:1-4; 10:22-33, Filippenzen 2:5-8; Johannes 18:38, 1 Petrus 2:22, Hebreeën 4:15

13. Lukas 9:22; 24:7, Mattheüs 21:37-39

14. Lukas 24:27, Handelingen 10:43

15. 1 Petrus 3:18; Johannes 1:29

16. Lukas 24:5

17. Handelingen 4:33, 1 Korinthiërs 15:3-8

18. Johannes 14:6

19. Johannes 1:12-13

20. (bij de drie verschillende punten) Lukas 15:21, Romeinen 5:8, Markus 8:34

21. Efeziërs 2:8,9

22. Romeinen 6:23

23. Handelingen 16:31

24. Handelingen 10:43, Kolossensen 1:13-14

25. 2 Timotheüs 1:7, Romeinen 8:15-16, Johannes 1:12-13

26. Johannes 3:16; 6:47; 11:25-26

27. Johannes 3:36

28. Mattheüs 11:28

29. Johannes 6:37

30. Mattheüs 7:13-14

31. Johannes 6:47

32. Johannes 3:18

33. Johannes 3:3

34. Hebreeën 10:25

35. Johannes 10:27-29

36. Psalm 51

37. 1 Johannes 1:9

38. Lukas 19:8, Jacobus 5:16

39. Psalm 139:23-24, Romeinen 13:14

Wilt u de bijbel lezen?

- Herziene Statenvertaling (dichtbij de grondtekst)

- Nieuwe Bijbel Vertaling (makkelijk te lezen)

"Terwijl wij zien op Jezus, de overste leidsman en voleinder van het geloof" (Hb12:2)

bottom of page